Τετάρτη, Φεβρουαρίου 15, 2017

Αναγκαστικός πλειστηριασμός για το σπίτι του Σάββα ΤσιτουρίδηΣε αναγκαστικό πλειστηριασμό έβγαλαν οι τράπεζες σπίτι του πρώην υπουργού της Νέας Δημοκρατίας Σάββα Τσιτουρίδη, λόγω οφειλών, αλλά, σύμφωνα με απόλυτα εξακριβωμένες πληροφορίες, η υπόθεση δεν προχώρησε... στο Ειρηνοδικείο της Θεσσαλονίκης στην κυριολεξία την τελευταία στιγμή!
Επρόκειτο για ένα διαμέρισμα συνολικού εμβαδού 75 τετραγωνικών μέτρων, επί της οδού Μητροπόλεως, στο κέντρο της συμπρωτεύουσας, το οποίο βγήκε στο… σφυρί αρχές του μήνα, μαζί με άλλα σπίτια που είχε προγραμματιστεί να εκ ποιηθούν εκείνη την ημέρα. Τι συνέβη, όμως, και απετράπη την τελευταία στιγμή η απώλεια της οικίας του υπουργού Απασχόλησης και Αγροτικής Ανάπτυξης επί κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας;

Πάμε να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Στη δικαστική αίθουσα όπου θα συζητούνταν η υπόθεση, από πολύ νωρίς είχαν συγκεντρωθεί ομά δες πολιτών που διαμαρτύ ρονταν για τις τακτικές που ακολουθούν τα χρηματοπι στωτικά ιδρύματα τον τελευταίο καιρό, ζητώντας να μπει ένα τέλος στη διαδικα σία εκποίησης ακίνητης πε ριουσίας ιδιωτών που για οποιονδήποτε λόγο κινδυ νεύουν να χάσουν το σπίτι τους, μεσούσης της οικονο μικής κρίσης.

Πόσω μάλλον όταν δεν αφορά εκούσι ους πλειστηριασμούς, αλλά αναγκαστικούς, που διεξά γονται κατόπιν δικαστικής απόφασης. «Εκείνη την ημέρα, Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου, μαζευτήκα με στο Ειρηνοδικείο Θεσσα λονίκης και διαπιστώσαμε ότι παρών ήταν μονάχα ένας συμβολαιογράφος, που είχε δύο πλειστηριασμούς, κα θώς όλοι οι άλλοι που ήταν προγραμματισμένοι δεν έφθασαν καν στο δικαστή ριο, όπως συμβαίνει και ρό τώρα, λόγω και της επι βεβλημένης από το κίνημα κατά των πλειστηριασμών αποχής των συμβολαιογρά φων από συγκεκριμένες κα τηγορίες εκποιήσεων», μας λέει το μέλος του Συντονισμού Συλλογικοτήτων Θεσσαλονίκης Γιάννα Κατσίμπα.

Εκείνη την ημέρα είχε προγραμματι στεί, μάλιστα, και πανελλαδική αποχή των συμβο λαιογράφων από τη διενέργεια πλειστηριασμών κατοικίας, με επισπεύδοντες τις τράπεζες, το ελληνικό Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

Από τους δύο πλειστηρια σμούς, λοιπόν, ένας αφορούσε μια κληρονομική διαφορά μεταξύ ιδιωτών, χωρίς εμπλοκή χρη ματοπιστωτικών ιδρυμάτων, οπότε ο συμβολαιο γράφος είχε κανονικά άδεια από τον Συμβολαιο γραφικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης να προχωρήσει την υπόθεση όπως προβλεπόταν. «Εμείς δεν παρεμβαίνουμε σε υποθέσεις ιδιωτών», μας ξεκαθαρίζουν από τον Συντονισμό Συλλογικοτή των. Ο δεύτερος πλειστηρια σμός ήταν και ο… επίμαχος, καθώς αφορούσε την κατοικία του πρώην υπουργού, με επι σπεύδουσα μια γνωστή τράπε ζα, που δεν ανήκει στις επονο μαζόμενες «συστημικές».

«Για αυτή την υπόθεση ενη μερωθήκαμε ότι είχε εκδοθεί άδεια από τον Συμβολαιογρα φικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης και αρμόδια για τη διενέργειά του ήταν η συμβολαιογράφος κυρία Ιωάννα Χρουσαλά-Μπι λίση, που εκείνη την ημέρα είχε δηλώσει κώλυμα, με απο τέλεσμα να αναθέσει την εκποί ηση του ακινήτου στον παρόντα συνάδελφό της, ως αναπληρω τή της. Εμείς αυτό που κάναμε ως Συντονισμός Συλλογικοτή των Θεσσαλονίκης ήταν να επι σημάνουμε την παραβίαση του πλαισίου της επιτροπής μας, αφού ο πλειστηριασμός του κ. Τσιτουρίδη είχε επισπεύδου σα κάποια τράπεζα! Ο συμβολαιογράφος αποδέχθηκε αυτή την επισήμανση και δήλω σε ότι αποσύρει την υπόθεση από τη διαδικασία. Για να μην υπάρξουν παρεξηγήσεις, πρό θεσή μας δεν ήταν να σώσου με το σπίτι του πρώην υπουρ γού της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό που κάναμε ήταν απλώς να επισημάνουμε στην έδρα ότι ο σύλλογος των συμβολαιογρά φων έχει λάβει απόφαση να μη βγαίνουν στο σφυρί τέτοιες πε ριπτώσεις. Μας είπαν ότι έχου με δίκιο και αποσύρθηκε ο πλειστηριασμός», δηλώνει με νόημα στα «Π» η κ. Κατσίμπα.

Πούλησε διαμέρισμα στις Βρυξέλλες για 580.000
Σε πλειστηριασμό από τράπεζα η κατοικία του πρώην υπουργού Σάββα Τσιτουρίδη Εύλογα ερωτήματα προ καλεί το πώς άφησε ο πρώην υπουργός το διαμέρισμά του να βγει σε πλειστηριασμό, όταν εί ναι γνωστό ότι δεν αντι μετωπίζει και ιδιαίτερο οικονομικό πρόβλημα, εάν αναλογιστεί κανείς ότι το 2010 πούλησε ένα διαμέρισμα που δια τηρούσε στις Βρυξέλλες έναντι 580.000 ευρώ. Να θυμίσουμε, επίσης, ότι από το 1981 εργάζεται στην Ευρωπαϊκή Επι τροπή, στη βελγική πρω τεύουσα, με διαλείμματα κάθε φορά που ασχο λούνταν με την πολιτική, ωστόσο στην Κομισιόν βρίσκεται κανονικά και πάλι από τον Νοέμβριο του 2012 έως και σήμερα. Επιχειρήσαμε να επικοινωνήσουμε και με τον πρώην υπουργό, για να μας καταθέσει τη δική του άποψη, αλλά κάτι τέτοιο δεν κατέστη δυνατό

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου